Aviso legal. Datos de los administradores y actividades.

Propietario

La responsable del servicio prestado a través de la Web es:

Aserradero de Tuiriz, S.L.

Carretera de Tuiriz, 23, CP 27593, en Pantón (Lugo).

Teléfono: 982 45 52 08 

Dirección de correo electrónico: aserradero@astuiriz.com 

C.I.F.: B-27.171.347

Inscrita en el Registro Mercantil de Lugo, Tomo 193, Folio 202, Hoja LU-2865, Inscripción 1ª.

Condicións de uso. Regulamento da relación usuario-propietarios.

Termos e condicións

 1. USUARIOS : acceso e/ou uso deste Aserradero de Tuiriz, S.L. atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso enumeradas aquí.  
 2. USO DO PORTAL : www.astuiriz .com proporciona acceso a multitude de información, datos e fotografías (en diante, "os contidos") en Internet pertencentes a Aserradero de Tuiriz, S.L. O USUARIO asume a responsabilidade polo uso do portal. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado do contido e servizos (como servizos de chat, foros de discusión ou grupos de novas creados dentro do portal, por exemplo) que Aserradero de Tuiriz, S.L. ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, para non utilizalas para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contido ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, defendendo o terrorismo ou violando os dereitos humanos; (iii) causar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Aserradero de Tuiriz, SL, os seus provedores ou terceiros, introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que poida causar o dito mencionado; (iv) intentar acceder e, no seu caso, usar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Aserradero de Tuiriz, S.L. resérvase o dereito de retirar todos os comentarios e contribucións que atenten contra o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que ameazan a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non serán apto para a publicación. En calquera caso, Aserradero de Tuiriz, S.L. non será responsable das opinións expresadas polos usuarios a través de foros, chats ou outras ferramentas de participación que se poidan crear dentro do portal web corporativo, así como nos perfís oficiais de redes sociais de Aserradero de Tuiriz, SL
 3. PROTECCIÓN DE DATOS : Aserradero de Tuiriz, SL cumpre as directrices e obrigas reguladas no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, A Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía de dereitos dixitais e demais normativa vixente en materia de protección de datos en todo momento, e garante o correcto uso e tratamento dos datos persoais empregados nos seus sistemas de información, así como a súa confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resistencia en todo momento.
 4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL : Aserradero de Tuiriz, S.L. por si só ou como cesionario, é o propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos que contén (a título de imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas comerciais ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), propiedade de Aserradero de Tuiriz, SL ou os seus concesionarios. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de propiedade intelectual, a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o método para poñelos a disposición, total ou parcialmente, do contido desta páxina web para fins comerciais fins, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Aserradero de Tuiriz, SL O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Aserradero de Tuiriz, S.L. Pode ver os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o seu uso persoal e privado. O USUARIO debe absterse de eliminar, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Aserradero de Tuiriz, SL
 5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE : Aserradero de Tuiriz, SL non se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera natureza que poidan causar, a modo de exemplo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou nocivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.  
 6. MODIFICACIÓNS : Aserradero de Tuiriz, SL resérvase o dereito de realizar as modificacións que considere oportunas no seu portal sen previo aviso, podendo cambiar, eliminar ou engadir tanto o contido como os servizos prestados a través del e a forma en que se presentan ou se atopan no seu portal.  
 7. LIGAZÓNS: no caso de que www.astuiriz.com conteña ligazóns ou hipervínculos a outros sitios de Internet, Aserradero de Tuiriz, SL non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso Aserradero de Tuiriz, S.L. asumirá calquera responsabilidade polo contido de calquera ligazón pertencente a un sitio web de terceiros, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, precisión, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida nalgún dos devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Do mesmo xeito, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.  
 8. DEREITO DE EXCLUSIÓN : Aserradero de Tuiriz, S.L. resérvase o dereito de denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen previo aviso, por petición propia ou por un terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.  
 9. INFORMACIÓN XERAL : Aserradero de Tuiriz, SL perseguirá o incumprimento destas condicións, así como calquera uso indebido do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que a lei lle poida corresponder.  
 10. MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS ACTUAIS E DURACIÓN : Aserradero de Tuiriz, SL Podes modificar as condicións aquí determinadas en calquera momento, sendo debidamente publicadas como aparecen aquí. A validez das condicións mencionadas estará baseada na súa exposición e estará vixente ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.  
 11. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN : a relación entre Aserradero de Tuiriz, SL e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia será sometida aos xulgados e tribunais competentes.

Consentimento Cookies - RGPD