Política de Privacidade. Información sobre o procesamento de datos do formulario de páxina de contacto deste sitio web.

Política de Privacidade

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Identidade: Aserradero de Tuiriz, S.L. - CIF: B-27.171.347  

Dir. postal: Lg. Tuiriz, nº 23, CP 27593, en Pantón (Lugo).  

Teléfono: 982 45 52 08  

Correo electrónico: info@astuririz.com    


Para que finalidade tratamos os teus datos persoais?

En Aserradero de Tuiriz, SL Tratamos os seus datos persoais facilitados a través do formulario de contacto para responder á súa consulta e/ou enviarlle a información que solicita. Así mesmo, informámoslle que Aserradero de Tuiriz, S.L. non levará a cabo a toma de decisións automatizadas en relación cos datos persoais proporcionados.


Canto tempo conservaremos os teus datos?

Conservaremos os seus datos persoais mentres sexa necesario para responder á súa solicitude de información ou consulta, procedendo á súa eliminación unha vez que saian, procedendo á súa eliminación unha vez que xa non sexan útiles para a entidade ou no caso de solicitar a cancelación de Aserradero de Tuiriz, SL, opoñéndose ou revogando o seu consentimento.


Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos ?

No caso de que solicite información a través do noso sitio web, a base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento explícito e inequívoco que nos proporciona ao aceptar explícitamente esta política de privacidade.


A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Aserradero de Tuiriz, SL non comunicará os datos persoais do interesado excepto naquelas ocasións nas que exista a obriga legal de transferir os datos á Administración con competencia na materia.   Non obstante, Aserradero de Tuiriz, S.L. Podes compartir información persoal con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para enviarche a información que solicites, estes colaboradores asinaron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos teus datos. Non se prevén transferencias internacionais dos seus datos persoais a terceiros países.


Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

En virtude do disposto no RGPD pode solicitar:  

Dereito de acceso : solicitar información sobre eses datos persoais que temos.

Dereito de rectificación : comunique calquera cambio nos seus datos persoais.  

Dereito de borrado e esquecemento : solicite a eliminación despois do bloqueo de datos persoais.  

Dereito de limitación ao tratamento : restrinxe o tratamento de datos persoais.

Dereito de oposición : pode retirar o seu consentimento para o tratamento dos datos, opoñéndose ao seu posterior tratamento.  

Dereito á portabilidade : solicite unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina para a súa transmisión a outro responsable.  

Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas : solicite que non se tomen decisións baseadas unicamente no procesamento automatizado, incluído o perfilado, que produza efectos legais ou afecten significativamente á parte interesada.  

Dereito a retirar o seu consentimento : en calquera momento sen cancelar a lexitimidade dos tratamentos que se levaron a cabo desde que se concedeu o consentimento ata que o retirou.  

Polo tanto, Aserradero de Tuiriz, S.L. informa de que, en calquera momento e de xeito gratuíto, pode exercer os mencionados dereitos solicitando os modelos pertinentes no correo electrónico ou no enderezo indicado no primeiro punto desta política de privacidade.

Cada solicitude de o exercicio dos dereitos que vostede nos envía debe conter no asunto a referencia "Exercicio dos dereitos RGPD" e incluír a seguinte información: nome e apelidos, enderezo para efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte e solicitude específica de que pídese. No caso de exercer en nome doutra persoa, deberá xuntarse un documento que certifique de xeito fiable a representación que se ostenta.

Se consideras que non se respectou algún dos mencionados dereitos, terás dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. ( https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php ).


Consentimento Cookies - RGPD